Vakantiehuis op Ameland
Misschien wel het mooiste plekje op Ameland...
Ameland

Voorwaarden

Op de boeking zijn de volgende voorwaarden van toepassing.


Handgeld
1. Bij de ondertekening van dit contract zal de huurder aan verhuurder binnen 14 dagen een handgeld  van 50%  van de overeengekomen huursom betalen. Het handgeld is een vooruitbetaling op de huursom en zal derhalve bij de afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huursom. Het resterende bedrag der huur zal 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode worden betaald.
2. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van het handgeld.


Rechten en verplichtingen verhuurder
3. Verhuurder verplicht zich bet gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder op te leveren.
4. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.
5. Verhuurder mag in de meubilering/stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van dit huurcontract generlei wijziging meer aanbrengen.


Rechten en verplichtingen huurder
6. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.
7. Huurder zal het gehuurde netjes en proper bewonen, zulks met inachtneming van bet reglement van orde, dat voor het betreffende vakantieverblijf geldt,  daarbij verbindt hij zich alle schaden  - met uitzondering van de gevaren van brand -  door zijn toedoen, of nalatigheid van het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of bet huisraad.
8. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn bet huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.
9. Huisdieren mogen NIET worden meegebracht 
10. Huurder zal bet gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
11. Het is verboden in bet huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
12. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed medebrengen.
13. Het is huurder verboden door het maken van muziek of Iawaaioverlast te veroorzaken aan de omgeving.

Algemeen
14. De terbeschikkingstelling van bet huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging der huissleutels.
15. Het vakantieverblijf dient tussen 15.00 en 21.30 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht de verhuurder/sleutelbewaarder hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de sleutel van bet vakantieverblijf.
16. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in bet gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij binnen vier uren na het betrekken van bet huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd.
Verhuurder is verplicht desverlangd bij bet einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke huurovereenkomst een aantekening te stellen, dat bet huurobject met de daarin aanwezige inventaris conform de in het huurobject aanwezige inventarislijst ter beschikking van verhuurder is gesteld.
17. Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en verhuurder te worden overeengekomen en op bet huurcontract te worden vermeld.
18. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen, een en ander behoudens ingeval van schuld van zijn zijde. Alsdan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.


Ontbinding
19. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
A) indien bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
B) indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
C) indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt vóór 21.30 uur, zonder schriftelijk, telefonisch of telegrafisch bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;
D) indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het reglement(en) van orde niet behoorlijk naleeft.
Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub a, b, c en d genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden - teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken - te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde huursom onder inhouding evenwel van een bedrag van maximaal € 25,- wegens gemaakte administratie kosten. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

Annulerings bepalingen
20. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling.
Deze schadeloosstelling bedraagt:
25% van de huursom bij annulering tot 42 dagen voor aankomst;
50% van de huursom bij annulering tot 28 dagen voor aankomst;
90% van de huursom bij annulering tot 14 dagen voor aankomst;
100% van de huursom bij annulering binnen 14 dagen voor aankomst of bij niet verschijnen.
Indien bet gehuurde inclusief gas, water en elektra verhuurd is, wordt maximaal 85% van de huursom in rekening gebracht.
Mocht bet betrokken object voor dezelfde periode alsnog verhuurd kunnen worden dan wordt het volledige bedrag minus maximaal € 25,- administratiekosten vergoed. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
21. Ingeval van eventuele geschillen, die tussen huurder en verhuurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst of van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meest gerede partij de bemiddeling inroepen van de plaatselijke VVV in wiens werkgebied het betreffende vakantieverblijf is gelegen, teneinde tot een minnelijke regeling te geraken, behoudens juridische maatregelingen van conservatoire aard van de zijde van verhuurder(-ster), die geen enkel uitstel gedogen.